středa 19. února 2020 Patrik

Nejčastější oběti domácího násilí jsou ženy a děti. Podívejte se, jak najít cestu ven z kolotoče teroru

Domácí násilí představuje mnoho podob. Může mít formy fyzického, psychického, sexuálního násilí, donucené sociální izolace či ekonomické deprivace. Je násilím páchaným osobami blízkými, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí, páchané zpravidla beze svědků a tím skrytě před očima veřejnosti (latentní trestná činnost). Intenzita násilných útoků se stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopnosti včas tyto násilné incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

K nejvýraznějším formám a projevům domácího násilí patří:

 • Fyzické násilí (facky, kopance, škrcení, rány pěstí, kdy tyto útoky mohou vyústit až v útoky proti lidské důstojnosti, útoky proti zdraví a životu)
 • Psychické násilí (nadávky, obviňování, vyhrožování fyzickým násilím, ničení věcí, které jsou majetkem ohroženého jednice, zvýšená kontrola všeho, co osoba dělá, ponižování, pokořování, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě),
 • Sexuální zneužívání (znásilnění, donucení k sexu násilím a pohrůžkami)
 • Sociální izolace (bránění v návštěvách rodiny, izolace od příbuzných a přátel, kontrola telefonátů, nečekané kontroly v zaměstnání)
 • Ekonomická kontrola (omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, vydírání, vynucování),
 • Kombinace několika výše uvedených forem násilí

Klíčovými znaky jsou

 • Opakovanost a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru ještě nelze určit, zda se jedná o domácí násilí
 • Eskalace (stupňování) – od urážek se napadání stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým a závažným útokům, ohrožujícím život a zdraví člověka
 • Jasné a nezpochybnitelné role – rozdělení na osobu ohroženou a osobu násilnou. Domácí násilí není vzájemné napadání osob, hádky, rvačky, spory, kdy se role násilné a ohrožené osoby střídají
 • Neveřejnost – domácí násilí zpravidla probíhá za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly, často za přítomnosti nezletilých dětí
Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné násilí mezi členy rodiny, nejčastěji mezi manželem a manželkou, druhem a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky. Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému nebo více blízkým osobám.

Jsou-li však splněny zákonné podmínky a míra rizika dalšího nebezpečného útoku anebo zvlášť závažného útoku proti chráněným zájmům je tak vysoká, že policista dospěje k přesvědčení, že využití jiných oprávnění nezajistí efektivní ochranu ohrožené osoby, lze násilnou osobu vykázat, i když znaky domácího násilí, zejména předcházející útoky, zjištěny nebyly.

 

 

Co je vykázání?

Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou (dále jen „společné obydlí“), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí.

Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních v průběhu vykázání se doba vykázání prodlužuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu.

Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví potvrzení o vykázání, které jim předá proti podpisu. Součástí potvrzení o vykázání je vymezení prostoru, na který se vykázání vztahuje, uvedení totožnosti ohrožené a vykázané osoby, poučení o právech a povinnostech vykázané osoby a adresa útvaru policie, u kterého si může vyzvednout kopii úředního záznamu o vykázání.

Odmítne-li ohrožená nebo vykázaná osoba potvrzení o vykázání převzít nebo odmítne-li písemně potvrdit jeho převzetí, policista tuto skutečnost uvede v úředním záznamu. Není-li vykázaná osoba vykázání přítomna, poučení o jejích právech a povinnostech v souvislosti s vykázáním jí policista poskytne při prvním kontaktu. Je-li to možné, policista této osobě předá potvrzení o vykázání, v opačném případě ji poučí o možnosti převzít potvrzení o vykázání a kopii úředního záznamu o vykázání u příslušného útvaru policie; součástí poučení je i údaj o adrese tohoto útvaru.

Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat námitky, které policista uvede v potvrzení o vykázání. Policista námitky předá bez zbytečného odkladu krajskému ředitelství příslušnému podle místa vykázání (dále jen „příslušné krajské ředitelství“). Vykázaná osoba může dále do 3 dnů ode dne převzetí potvrzení o vykázání podat příslušnému krajskému ředitelství námitky písemně.

Lhůta pro podání námitek počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí potvrzení o vykázání a je považována za dodrženou, jsou-li námitky nejpozději v její poslední den předány k poštovní přepravě nebo podány u příslušného krajského ředitelství. O tomto právu policista vykázanou osobu poučí před předáním potvrzení o vykázání (viz. §§ 44 – 48 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky).

Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do prostoru, uvedeném ve vykázání, zdržet se styku a navazování kontaktu s ohroženou osobou.

Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci, sloužící její osobní potřebě osobní cennosti a osobní doklady před splněním povinností, uvedených v § 45 odst. 1 zákona o policii., vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci a věci nezbytné pro její podnikání nebo výkon povolání. Právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista o výkonu tohoto práva ohroženou osobu předem informuje.

Policista vykázanou osobu poučí o následcích neuposlechnutí výzvy dle zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Domácí násilí je vedeno samostatně. Jednání násilníka během domácího násilí může být kvalifikováno jako trestný čin nebo přestupek. V případě trestných činů se může násilník dopustit např. trestného činu ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování (označován jako stalking), týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí apod. V případě přestupkového jednání se mohou násilníci dopustit přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti majetku.

V souvislosti s domácím násilím bylo z důvodu ohrožení osob žijících ve společné domácnosti v působnosti ÚO Olomouc v roce 2018 provedeno 12 vykázání (v roce 2017 celkem 17 vykázání, v roce 2016 celkem 15 vykázání, v roce 2015 to bylo 26 případů, v roce 2014  se jednalo o 22 vykázání, v roce 2013 celkem 28 vykázání a v roce 2012 celkem 27 vykázání). V roce 2018 byli ve všech případech ze společného obydlí vykázáni muži (násilné osoby).  V roce 2018 si pouze jedna násilná osoba podala námitku proti vykázání. Posouzením této námitky bylo zjištěno, že zákonné podmínky k vykázání byly splněny a nebyly shledány důvody k ukončení vykázání.  

Policisté územního odboru Olomouc v roce 2018 řešili dále 238 případů s podezřením na incident se znaky domácího násilí (v roce 2017 celkem 205 případů, v roce 2016 celkem 220 případů, v roce 2015 to bylo 285 případů). 

Využitím oprávnění vykázat násilnou osobu ze strany PČR bylo v roce 2018 na teritoriu ÚO Olomouc bezprostředně ochráněno 32 ohrožených osob (z toho 17 dětí). Pro případ srovnání, v roce 2017 bylo primárně ochráněno 36 ohrožených osob, z toho 18 dětí. Mezi ohroženými osobami bylo v roce 2018 celkem 17 nezletilých a mladistvých osob. Většina z nich bezprostředně sledovala útok násilné osoby. V pěti případech užili útočníci vůči obětem zbraň.

Policejní orgán využije v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky oprávnění vykázat osobu ze společného obydlí po zjištění relevantních informací. Pokud policista důvodně předpokládá, že se násilná osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti (vše na základě objektivních skutečností svědčících o pravděpodobnosti budoucího útoku), přistoupí k využití oprávnění dle ust. § 44 citovaného zákona.

Tímto oprávněním dojde k opuštění vymezeného prostoru ze strany násilné osoby, zdržení se vstupu do prostoru, ale především zákazu zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou. 

Policejní vykázání má preventivní povahu, jeho účelem je předejít dalším nebezpečným útokům nebo zvlášť závažným útokům proti lidské důstojnosti násilné osoby vůči ohroženým osobám. Nejedná se tedy o veřejnoprávní sankci násilné osoby.

V případě nutnosti emocionální a psychologické podpory, sociálního a právního poradenství se osoby ohrožené domácím násilím mohou kromě Policie České republiky obracet rovněž na Intervenční centrum Olomouc, Na Vozovce 26, tel. 585754736 (případně na odloučená pracoviště Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk), jehož pracovníci jsou připraveni pomoci a poskytnout podporu osobám ohroženým domácím násilím.

Některé vybrané případy vykázání, které byly v roce 2018 realizovány policisty územního odboru Olomouc:

 1. V březnu 2018 vykázali policisté územního odboru Olomouc 34letého muže, který v jednom z olomouckých bytů fyzicky napadl svoji 28letou družku. Jak policisté zjistili, muž měl družku napadat několikrát ročně, po celou dobu jejich soužití,  zhruba již od roku 2006, a to i před jejich třemi nezletilými dětmi. Žena při incidentech v minulosti utrpěla poranění, které však nikde neoznamovala. Policisté muže na základě všech zjištěných skutečností  vykázali na dobu 10 dnů ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí domu. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, spáchaného ve stadiu pokusu. Spisový materiál byl v březnu 2018 odložen, neboť poškozená nedala souhlas s trestním stíháním svého druha.

 

 1. V březnu 2018 vykázali olomoučtí policisté 39letého muže, který v jednom z bytů na Olomoucku, po předchozí slovní rozepři a urážkách, s nožem v ruce vyhrožoval  zabitím své o 4 roky starší  manželce. Ženě se podařilo z bytu utéct a vše oznámit na policii. Přivolaní policisté provedli u muže orientační dechovou zkoušku a naměřili mu 1,6‰ alkoholu v dechu. Na základě důkladného prověření všech skutečností a podkladů policisté muže na dobu 10 dnů vykázali ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování. Spisový materiál byl v březnu 2018 odložen, neboť poškozená nedala souhlas s trestním stíháním svého manžela.

 

 1. V srpnu loňského roku vykázali policisté územního odboru Olomouc 28letého muže, který v jednom z olomouckých bytů nejméně od roku 2013 verbálně i fyzicky napadal svoji 25letou družku. Uvedené skutečnosti vyplynuly na základě provedeného šetření, a to v souvislosti s prověřováním incidentu z konce července 2018. Tomuto jednání bývaly přítomny i jejich nezletilé děti. Policisté muže vykázali na dobu 10 dnů ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí domu do vzdálenosti 50 metrů. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Okresním soudem v Olomouci bylo vykázání předběžným  opatřením prodlouženo o jeden měsíc. Spisový materiál, týkající se prověřování trestného činu, byl policejním orgánem ukončen a odevzdán příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku, neboť v dané věci nešlo o podezření z trestného činu.

 

 1. V srpnu loňského roku vykázali policisté tehdy 62letého muže, který v jednom z domů v obci na Olomoucku verbálně i fyzicky napadl svoji o dva roky mladší manželku. Žena vše oznámila na policii. Během incidentu utrpěla zranění. Při prověřování celé události policisté zjistili, že se muž takového jednání vůči své ženě nedopustil poprvé. V minulosti jí měl, kromě obdobného jednání, zakazovat i styk s rodinou a přáteli. Žena však žádnou z události nikdy neoznámila na policii. Na základě důkladného prověření všech informací a podkladů policisté využili svého zákonného oprávnění a muže na dobu 10 dnů vykázali ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Jeho jednání kvalifikovali jako trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. V dané věci nadále probíhají úkony trestního řízení.  

 

 1. Dalším vykázaným je 30letý muž, který začátkem listopadu loňského roku  v rodinném domě v obci v okrese Olomouc slovně a poté fyzicky napadl svoji o pět let starší družku. Když si chtěla telefonem přivolat pomoc, rozbil jí ho. Přivolaní policisté provedli u muže orientační dechovou zkoušku a naměřili mu 0,90‰ alkoholu v dechu. Zjistili také, že k fyzickému napadání ženy ze strany  přítele dochází nejméně po dobu tří let, kdy těmto incidentům jsou často přítomny i jejich tři nezletilé děti. Policisté muže na základě všech zjištěných skutečností  vykázali na dobu 10 dnů ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí domu. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. V dané věci nadále probíhají úkony trestního řízení.  

Tisková zpráva | Foto pixabay.com

Štítky násilí, domácí násilí, policie, agrese, rady

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.